Barion Pixel
Adatkezelési Tájékoztató

 

Adatkezelési Tájékoztató azonosítója: GBI-AT05

Verziószám: 1.0

Érvényes 2020.04.10.-től

Bevezető


A GBI Kft. (2890 Tata, Ady Endre út 31.; Adószám: 12538801-2-11)
- mint adatkezelő - Adatkezelési Tájékoztatója azzal a céllal készült, hogy teljes körű tájékoztatást adjon azon természetes személyek részére, akiknek személyes adatait a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési célok kapcsán, a tájékoztatóban rögzített adatkezelő kezeli.


Az Adatkezelési Tájékoztató 2 fejezetből épül fel: 

 1. első rész: általános érvényű tájékoztatás (itt találja - többek között - a jogaira, jogorvoslati lehetőségeire és az adatbiztonságra vonatkozó tájékoztatást), 
 2. második rész: az adatkezelő által meghatározott adatkezelési célok (itt találja a különböző célú adatkezelések listáját és a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos konkrét információkat), 


Amennyiben az Adatkezelési Tájékoztató olvasása közben olyan kifejezéseket talál, melyekkel nincs tisztában, segítséget nyújthat a tájékoztató végén található “Adatvédelmi kisokos”, ahol az egyes kifejezések szómeghatározásai találhatók. Amennyiben olyan kérdések merülnek fel önben, melyekre a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem talál választ, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Postai levelezés során: GBI Kft, 2890 Tata, Ady Endre út 31.

Telefon: +36302382603

E-mail cím: office@gbi.hu


I. fejezet - Általános - nem konkrét adatkezelési célra vonatkozó - tájékoztató 


Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

Az adatkezelés céljainál “adatkezelő”-ként megjelölt személy (aki vagy amely önállóan vagy többes adatkezelés esetén másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja)(továbbiakban: adatkezelő) személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 

Az adatkezelő az eltérő céllal kezelt adatokat külön-külön (adatkezelésként kezelve) tart nyilván és ad róla tájékoztatást jelent Adatkezelési Tájékoztató “Adatkezelési célok” fejezetében.

Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adott adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, továbbá biztosítja, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk

Az adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzéshez (mint például a tárhelyszolgáltató szerverén történő adatok tárolásához) adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hoz, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végez, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést az adatkezelő és adatfeldolgozó(i) írásba foglalták. Az adatkezelő  adatfeldolgozással nem bízott meg olyan szervezetet, amely a feldolgozandó személyes adatok saját üzleti tevékenysége során történő felhasználásában érdekelt. Az adatkezelő által adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az igénybe vett adatfeldolgozók adataira és tevékenységére vonatkozó részletek az adatkezelési céloknál kerültek feltüntetésre.

Az érintett jogai


1.) Kérelmet intézhet az adatkezelő felé...

1.a.) Kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről

Az érintett (mint bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy)(továbbiakban: érintett) kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

1.b.) Kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését

Az adatkezelő az érintett kérésre alapján megvizsgálja a helyesbítési kérelemben szereplő személyes adatot, hogy az valóban nem felel e meg a valóságnak. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

1.c.) Kérelmezheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését, zárolását (korlátozását)

Az adatkezelő az érintett kérelme alapján elvégzi a kérelemben szereplő személyes adatok törlését. Az adatok törlése során az adatkezelő a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 

Az érintett kérése alapján történő adattörlésen felül az adatkezelő törli a személyes adatot, ha

a) annak kezelése jogellenes;
b) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
c) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
d) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
korlátozza az adatkezelést (zárolja az adatokat), ha az alábbiak valamelyike teljesül:

   a)az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

  b)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

   c)az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

  d)az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.   

Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatok zárolása során az adatkezelő a személyes adatokat azonosító jelzéssel látja el további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Ha az adatkezelés a fenti korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti az adatkezelő.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő a személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül teljesíti. Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről értesíti az érintettet. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet kérelmének tárgyával kapcsolatban vagy a kérelem elutasításáról.

2.) Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen...

Az érintett - nyilatkozat formájában - az alábbi esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen:

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A tiltakozó nyilatkozat olyan nyilatkozat, amelyben az érintett kifogásolja személyes adatának vagy adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

 

3.) Kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet...

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

4.) Élhet adathordozhatósági jogával, amennyiben...

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés az érintett - egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez történő - hozzájárulásán alapul, kivéve, ha a különleges adatokról van szó és a különleges adatok kezelésére vonatkozó tilalom nem oldható fel az érintett hozzájárulásával; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

A jog gyakorlásának feltétele, hogy az adatokat maga az érintett bocsássa az adatkezelő rendelkezésére, méghozzá a hozzájárulása alapján, vagy szerződés teljesítése érdekében. Abban az esetben tehát nem gyakorolható a jogosultság, ha az adatkezelés jogalapja a hozzájárulástól vagy a szerződéstől eltérő egyéb jogalap. Fontos még, hogy csak automatizált adatkezelés esetében hivatkozhat az érintett e jogosultságára. 

Az adathordozhatóság nem jár automatikusan az adatnak az adatkezelő rendszereiből való törlésével, és nem érinti a továbbított adatra alkalmazandó eredeti megőrzési időt. Az érintett jogait mindaddig gyakorolhatja, amíg az adatkezelő az adatot kezeli.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Jogérvényesítés


1.) Első körben az adatkezelőnél éljen panaszával

Abban, Ön, mint érintett úgy gondolja, hogy adatkezelő a személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsértette személyiségi jogát, javasoljuk, hogy panaszával első körön az adatkezelőhöz forduljon.

A panaszát az adatkezelő az alábbi elérhetőségein fogadja:
Postai levelezés során: GBI Kft, 2890 Tata, Ady Endre út 31.
Telefon: +36302382603
E-mail cím: office@gbi.hu

Az adatkezelő a hozzá beérkezett panaszokat a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben az adatkezelő válasza nem érkezik meg önhöz ezen határidőn belül, vagy a válasz megérkezik, de azzal nem ért egyet, úgy fordulhat az adatkezelések kapcsán eljáró hatósághoz.

2.) Másodsorban forduljon a Hatósághoz

Abban az esetben, ha a személyes adatainak kezelése kapcsán keletkező panaszával az adatkezelőt már megkereste, de a rá - jogszabályilag - meghatározott időn belül nem válaszolt önnek, vagy válaszolt, de válaszával ön nem ért egyet, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

A NAIH elérhetősége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postai, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

3.) Végső esetben forduljon Bírósághoz

Az érintett az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat:

 • jogainak megsértése esetén, valamint 
 • ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozási kérelem alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve,
 • ha az adatkezelő a tiltakozási kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napos határidőt elmulasztja (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül), 
 • ha a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén (a kérelem kézhezvételét követő 25 nap után), ha, az érintett az adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait nem fogadja el,
 • ha az adatkezelő megtagadja az érintett adatkezelő kérelmét az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,

bírósághoz fordulhat. 

A per során azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezte meg és hajtja végre, hogy az, az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét, így:

 • Az adatkezelő (illetve az általa megbízott az adatfeldolgozó) gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 • Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket tett különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolva és az érintetthez rendelve.
 • Az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választották, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve azon eseteket, amikor ez aránytalan nehézséget jelent az adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak.

II. fejezet - Adatkezelési célok
 

1. számú cél - Tagság (webshop klubtagság)

1.) Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó: Gecsei György ügyvezető
Telefon: +36302382603
E-mail cím: office@gbi.hu
Adatkezelő adószáma: 12538801-2-11
Adatkezelő neve: GBI Kft.
Adatkezelő típusa: Gazdasági társaság
Az adatkezelő címe: Magyarország, 2890 Tata, Ady Endre út 31.

2.) Tényleges adatkezelés webhelye: immuntamogatas.hu 

3.) Az adatkezelés célja: Tagság (webshop klubtagság)

Adatkezelés céljának leírása: regisztrációval történő tagsági, klubtagsági viszony létrehozása, a regisztráló személy honlapon keresztül történő tevékenységének nyomonkövethetősége-, valamint a szolgáltatások újbóli igénybevételekor a vásárlási folyamat egyszerűsítése, továbbá tagsággal kapcsolatos - promóciót nem tartalmazó - Email értesítők küldése érdekében.

4.) Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. - 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja

5.) Adatfeldolgozás

5.1.) Tárhelyszolgáltató

Adatfeldolgozó neve: SiteGround Spain S.L. 
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Tárhelyszolgáltatás
Adatfeldolgozó címe: Calle de Prim 19,28004 Madrid, Spanyolország
E-mail cím / Online kapcsolatfelvétel: https://www.siteground.com/contact_us.htm 
Adatfeldolgozás webhelye: https://www.siteground.com/
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

6.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok

Személyes adat megnevezéseMiért szükséges?
Felhasználónévtechnikai művelet végrehajtásához
Vezetéknév, Keresztnévkapcsolattartáshoz
E-mail címkapcsolattartáshoz, technikai művelet végrehajtásához
Értesítési telefonszámkapcsolattartáshoz
Számlázási név (ha eltér)Számlázáshoz
Számlázási cím (ország, irsz, város, utca, házszám)Számlázáshoz
Szállítási cím, amennyiben eltér a számlázási címtől (ország, irsz, város, utca, házszám)Számlázáshoz

Az adatok kezelésének időtartama: Érintett kérésére történő törlés

Adatkezelés időtartama: A személyes adatokat a tagsági viszony megléte alatt kezeljük. A tagság az érintett törlésre irányuló kérésétől számított 5 munkanapon belül szűnik meg.

Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett

7.) Érintettek köre: A honlapon regisztráló természetes személyek
8.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő képviseletre jogosult tagjai valamint az operatív feladatokat elvégző megbízottjai férnek hozzá.
9.) Az adatkezelési nyilvántartási száma: Az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjától megszűnt. Az adatkezelő maga vezet nyilvántartást adatkezeléseiről.

2. számú cél - Webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése

1.) Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó: Gecsei György ügyvezető
Telefon: +36302382603
E-mail cím: office@gbi.hu
Adatkezelő adószáma: 12538801-2-11
Adatkezelő neve: GBI Kft.
Adatkezelő típusa: Gazdasági társaság
Az adatkezelő címe: Magyarország, 2890 Tata, Ady Endre út 31.

2.) Tényleges adatkezelés webhelye: immuntamogatas.hu

3.) Az adatkezelés célja: webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése

Adatkezelés céljának leírása: információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása valamint a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása. 

4.) Adatkezelés jogalapja: törvény rendelkezése alapján az érintett hozzájárulása nélküli adatkezelés tekintetében az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, illetve a számviteli bizonylatok tárolása esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

5.) Adatfeldolgozás

5.1.) Tárhelyszolgáltató

Adatfeldolgozó neve: SiteGround Spain S.L. 
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Tárhelyszolgáltatás
Adatfeldolgozó címe: Calle de Prim 19,28004 Madrid, Spanyolország
E-mail cím / Online kapcsolatfelvétel: https://www.siteground.com/contact_us.htm 
Adatfeldolgozás webhelye: https://www.siteground.com/
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel


5.2.) Számlázó szoftver szolgáltató

Adatfeldolgozó neve: Octonull Kft.
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: számlázó szoftver biztosítása 
Az adatfeldolgozó címe: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
Telefonszám: (csak előfizetőknek)
E-mail cím: hello@billingo.hu
Adatfeldolgozás webhelye: www.billingo.hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

5.3. Barion fizetés
Adatfeldolgozó neve: Barion Payment Zrt.
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Online fizetési szolgáltatás
Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 1117, Budapest, Infopark sétány 1.
Telefonszám: +36 1 464 70 70
E-mail cím: support@barion.com
Adatfeldolgozás webhelye: www.barion.com/hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel


5.4. Csomagolás, csomagfeladás

Adatfeldolgozó neve: Fito-Web Kft.
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Csomagolás és csomagfeladás
Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 2837 Vértesszőlős, Sólyom utca 9.
Telefonszám: +36 1 464 70 70
E-mail cím: fitowebkft@gmail.com
Adatfeldolgozás helye: 2837 Vértesszőlős, Sólyom utca 9.
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

A Fito-Web Kft a DPD Hungária Kft segítségével (DPD) juttatja el a csomagjainkat a vásárlóinkhoz. Az DPD az adatkezelővel megkötött szerződése alapján végzi tevékenységét. 

A DPD adatai:
Adatfeldolgozó neve: DPD Hungária Kft. (DPD)
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Áruszállítás
Az adatfeldolgozó címe: 1134, Budapest, Váci út 33.
Telefonszám: + 36 (1) 501 - 6200
E-mail cím: dpd@dpd.hu
Adatfeldolgozás címe: 1134, Budapest, Váci út 33.
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel 

5.5. Könyvelés

Adatfeldolgozó neve: Clear Solution Complex Kft.
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: könyvelés
Az adatfeldolgozó címe: 1147 Budapest, Csömöri út 42-47 fsz.8.
Telefonszám: +36 70 336 6013
E-mail cím: totheleonora@t-email.hu
Adatfeldolgozás helye: 2330 Dunaharaszti, Orgona utca 7.
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel 

6.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok:  

Személyes adat megnevezése

Miért szükséges?

Vezetéknév, Keresztnév

kapcsolattartáshoz

E-mail cím

kapcsolattartáshoz, technikai művelet végrehajtásához

Értesítési telefonszám

kapcsolattartáshoz

Számlázási név (ha eltér)

Számlázáshoz

Számlázási cím (ország, irsz, város, utca, házszám)

Számlázáshoz

Szállítási cím, amennyiben eltér a számlázási címtől (ország, irsz, város, utca, házszám)

Számlázáshoz

Az érintett által megadott adatok mindegyike elengedhetetlenül szükséges az jelen adatkezelési céllal kapcsolatos adatkezelés megkezdéséhez, mely adatokat az adatkezelő jogszabály alapján, az érintett hozzájárulása nélkül kezelhet, tekintve, hogy ezen adatok a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Az adatok kezelésének időtartama: Az adatkezelő az ezen céllal kezelt személyes adatokat a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, valamint a számlázást követően törli. A szerződés regisztrált igénybe vevők (tagok) esetében a tagság megszűnésével szűnik meg. Az adatkezelő a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott, a bizonylatok keletkezésének évét követő 8 évig tárolja.

Adatkezelés időtartama: A szerződés elmaradása esetén 30 napon belül, szerződés létrejöttekor annak teljesítését követő 5 napon belül, illetve regisztrált igénybe vevők (tagok) esetében a tagság megszűnésekor töröljük az a személyes adatokat. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti időtartam alatt kezeljük.

Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett

7.) Érintettek köre:  A weboldalon terméket vagy szolgáltatást megrendelő természetes személyek

8.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő képviseletre jogosult tagjai valamint az operatív feladatokat elvégző megbízottjai férnek hozzá.

9.) Az adatkezelési nyilvántartási száma: Az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjától megszűnt. Az adatkezelő maga vezet nyilvántartást adatkezeléseiről.

 

3. számú cél - Hírlevelezés

1.) Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó: Gecsei György ügyvezető
Telefon: +36302382603
E-mail cím: office@gbi.hu
Adatkezelő adószáma: 12538801-2-11
Adatkezelő neve: GBI Kft.
Adatkezelő típusa: Gazdasági társaság
Az adatkezelő címe: Magyarország, 2890 Tata, Ady Endre út 31.

2.) Tényleges adatkezelés webhelye: immuntamogatas.hu

3.) Az adatkezelés célja: Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis

Adatkezelés céljának leírása: Gazdasági reklámot is tartalmazó E-mail hírlevelek küldése azon érintettek részére, akik azt kifejezetten kérték. 

4.) Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja (ill. a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja)

5.) Adatfeldolgozás

5.1.) Tárhelyszolgáltató

Adatfeldolgozó neve: SiteGround Spain S.L. 
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Tárhelyszolgáltatás
Adatfeldolgozó címe: Calle de Prim 19,28004 Madrid, Spanyolország
E-mail cím / Online kapcsolatfelvétel: https://www.siteground.com/contact_us.htm 
Adatfeldolgozás webhelye: https://www.siteground.com/
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

6.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok:

Személyes adat megnevezése

Az ok, amiért az adatkezelő kezelni szeretné

*Név (vezetéknév, keresztnév)

reklámcélú nyilatkozathoz, kapcsolatfelvétel esetére, hogy meg tudjuk szólítani

*E-mail cím

ide küldjük a kért e-mail hírleveleket

IP cím

a feliratkozó későbbi azonosíthatósága

Feliratkozás pontos időpontja

technikai művelet végrehajtása

A név és e-mail cím megadása elengedhetetlenül szükséges az adatkezelés megkezdéséhez, mivel a reklám célú hozzájárulásnak jogszabály alapján minimum tartalmaznia kell a nyilatkozó nevét, az e-mail cím pedig azért szükséges, mert erre a címre történik a hírlevelek küldése. A feliratkozás időpontját és az IP-címet nem kell megadni, ezen adatokat az adatkezelő weboldala - az érintett hozzájárulása alapján - automatikusan rögzíti.

Az adatok kezelésének időtartama: Érintett kérésére történő törlés

Adatkezelés időtartama: hírlevél leiratkozáskor azonnal vagy az érintett - törlésre irányuló - kérésétől számított 5 munkanapon belül.

Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett

7.) Érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó természetes személyek

8.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő képviseletre jogosult tagjai férnek hozzá

9.) Az adatkezelési nyilvántartási száma: Az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjától megszűnt. Az adatkezelő maga vezet nyilvántartást adatkezeléseiről.

Harmadik fél adatkezelései

Barion Zrt bankkártyás fizetést biztosító szolgáltató - Barion Pixel kód adatkezelése


Az adatkezelés célja
: csalásmegelőzés

A cél leírása: annak érdekében, hogy a Barion kiszűrje a működését, az ügyfélpénzekkel való visszaélés kockázatát, kockázatkezelési és csalásmegelőzési monitoring rendszert működtet. Így próbálja a legkisebbre csökkenteni a bankkártyás visszaélések és egyéb kockázatokból adódó pénzügyi veszteséget és kiszűrni a csalókat. Vagyis védi valamennyiünk pénzét: a bankkártyával fizetők bankkártyáján és a Barionnál elhelyezett (ügyfél)pénzt, valamint a kereskedők és a Barion saját pénzét is. 

Az érintettek köre: a weboldalt látogató és az adatkezeléshez hozzájáruló természetes személyek       

Bővebb információ a Barion csalásmegelőzéssel kapcsolatos adatkezeléséről a Barion Zrt. "Adatvédelmi Tájékoztató"-jának 5.4 pontjában található : Barion Adatvédelmi Tájékoztató

A Barion Pixel kód által kezelt, személyes adatot kezelő sütikkel kapcsolatban bővebben a Barion Zrt. "Süti Tájékoztató"-jában olvashat: Barion Süti Tájékoztató


Adatvédelmi kisokos (melléklet)

 

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 7. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 10. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 11. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;
 12. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 13. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
 14. adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási szabályok összessége; az adatkezelés azon állapota, amelyben a kockázati tényezőket - és ezáltal a fenyegetettséget - a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a minimálisra csökkentik.

   

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a GBI KFT által készített Adatkezelési Tájékoztató sablon alapján készült. Az Adatkezelési Tájékoztató sablon a szerzői jogról szóló törvény értelmében jogvédelem alatt áll és a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, így tilos a szerző engedélye nélküli bármely módon történő felhasználása, így különösen többszörözése, terjesztése, átdolgozása.
 

Minden jog fenntartva!

Immun

Az egészséged a te kezdeben van!

Cookie beállítások

[cookie_after_accept] Elfogadtad az összes cookie használatát. Ez jó döntés volt, mert ezáltal jobb felhasználói élményben lehet részed. 🙂 A beállításokat bármikor módosíthatod, ha szeretnéd:[/cookie_after_accept]
[delete_cookies text="Cookie beállítások törlése!"]

Ha törlöd a cookie beállításokat, akkor az oldalon navigálva újból megjelenik majd neked a cookie-bar (alul). Ott tetszésed szerint tudod beállítani, milyen cookie telepítését engedélyezed.

Minden jog fenntartva! GBI KFT  - 2020

Várj

ne menj még!

KUPONKÓD: LIVES2000

Érdekel, köszönöm

Vásárolj most LiVes almapektin italt minimum 10.000 Ft
értékben és a vásárlásod végösszegéből levonunk 2.000 Ft
kedvezményt, ha a kosárban beírod a fenti KUPONkódot.
A kedvezmény AKCIÓS termékekre is érvényesíthető, de
más kuponokkal nem összevonható és a kosárban nem
lehet más termék (Érvényesíthető olyan csomagra is,
amiben van LiVes és Sópipa is.)

További információk

Under these extreme circumstances, star-ting from this Friday (March 27th) until April 30th, the orders you place on our store might be delayed. Please reach out to us via email, phone, and live chat as usual, and our colleagues at Customer Support will continue answering your questions. We truly appreciate your understanding in this period.

Due to the recent government recommen- dations regarding the coronavirus out- break around the world, we decided to limit the amount of staff in our warehouse and shipping departments.

COVID-19 Information

Pin It on Pinterest

Share This

Megosztás

Oszd meg kérlek ezt a tartalmat barátaiddal :)

[]